wegwijs

Adres en ligging

Directie en secretariaat

Sportlaan 8
8300 Knokke-Heist
tel. 050 60 05 06
email directie: directie.margaretaschool@sgsaeftinghe.be
email secretariaat: secretariaat.margaretaschool@sgsaeftinghe.be

Onderbouw: kleuterafdeling + 1ste / 2de / 3de leerjaar

Paul Parmentierlaan 52
‍8300 Knokke-Heist

Bovenbouw: 4de / 5de / 6de leerjaar

Sportlaan 8
8300 Knokke-Heist

Schoolreglement

Bij de eerste inschrijving van uw kind in een school mag u als ouder heel wat informatie verwachten.
Zo moet de school u zeker volgende inlichtingen bezorgen:

De school heeft al deze inlichtingen gebundeld  in het schoolreglement, de onthaalbrochures en variabel gedeelte.

(De onthaalbrochures en variabel gedeelte voor schooljaar 2021-2022 worden binnenkort online gezet.)

Als ouder dient u te weten dat de inschrijving pas ingaat nadat u het schoolreglement met engagementsverklaring, de onthaalbrochure en variabel gedeelte hebt ondertekend. Deze goedkeuring wordt u gevraagd tijdens het inschrijvingsmoment van uw kind.

In het schoolreglement vindt u alle wettelijke reglementeringen terug die ons opgedragen worden door de overheid en het departement onderwijs. Daarnaast beschikken wij over een onthaalbrochure. Hierin vindt u specifieke afspraken voor een bepaalde leeftijdsgroep bv. de kleuters. In het variabel gedeelte vindt u oa. alle vrije dagen, pedagogische studiedagen, de zwembeurten, oudercontacten e.d. terug.

Ook de ouders van leerlingen die reeds schoollopen bij ons zullen eind augustus (tijdens de openklasavond) een document ontvangen waarop ze zich akkoord verklaren met ons reglement en afspraken. Bij ondertekening van dit document is de inschrijving van uw kind rechtsgeldig.
Weigert u het reglement te tekenen, dan kan dit voor de school een reden zijn om uw kind niet in te schrijven.

U kunt het schoolreglement van schooljaar 2020-2021 hier downloaden.

(Het schoolreglement voor schooljaar 2021-2022 wordt binnenkort online gezet.)

Onthaalbrochures

(De onthaalbrochures voor schooljaar 2021-2022 worden binnenkort online gezet.)

Variabel gedeelte schooljaar 2020-2021

(Het variabel gedeelte voor schooljaar 2021-2022 wordt binnenkort online gezet.)

Schooluren

's Morgens

van 8.30u tot 12.10u

speeltijd lager: van 10.15u tot 10.30u
speeltijd kleuters: van 10.40u tot 10.55u

's Namiddags

van 13.30u tot 15.30u

speeltijd lager: van 14.25u tot 14.40u
speeltijd kleuters: van 15.10u tot 15.25u

Inschrijven

Wil u graag kennismaken met onze school?

Dan kan u telefonisch een afspraak maken op het nummer 050/60.05.06 of via mail naar directie.margaretaschool@sgsaeftinghe.be.
We geven graag een woordje uitleg over de werking van onze school en eventueel kunt u ook een kijkje komen nemen in onze klassen.
Het is wettelijk bepaald dat u als ouder steeds vrij kunt kiezen naar welke school uw kind zal gaan, ook wanneer uw kind ingeschreven is in een kinderdagverblijf gelegen aan een andere school.

Nieuwe kleuters - instappers van 2,5 tot 3 jaar

Nieuwe kleuters zijn steeds welkom om hun “schoolcarrière” te beginnen op vaste instapdata.
Deze instapdata zijn telkens na de vakanties vastgelegd. Ze kunnen “instappen” op de volgende momenten:

Voorwaarde is wel dat uw kleuter de leeftijd van 2,5 jaar heeft bereikt op het moment dat hij/zij voor het eerst naar school komt.

Kinderen vanaf 3 tot 12 jaar

Indien een kind reeds naar school gaat en bv. wegens verhuis naar een dichterbij gelegen school wenst te komen, dan kan het kind direct ingeschreven worden en schoollopen op de nieuwe school. U hoeft in dit geval geen rekening te houden met de instapperiodes.

Inschrijven

Onze school heeft een ruime capaciteit. Zo beschikken wij over een capaciteit van:

Zolang deze capaciteit niet wordt overschreden, is er geen inschrijvingsstop. Indien uw kindje bijna 2,5 jaar is en nog niet is ingeschreven, vragen wij u dit te doen voor 1 februari. Uw kind hoeft daarom natuurlijk niet onmiddellijk naar school te komen, dit kan wanneer u dit wenst.
Wij zijn u zeer dankbaar indien u dit bericht ook kunt doorgeven binnen uw familie- en vriendenkring.

Toelatingsvoorwaarden

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming van het schoolreglement en het pedagogisch project.
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt. Dit kan zowel de ID-kaart of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister zijn.
Wij vragen u tevens om een mutualiteits- of ziekenfondsvignet mee te brengen op naam van het kind.
De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Voor het eerst op onze school?

Voor uw kind zal de eerste schooldag een belangrijke stap zijn in zijn/haar jonge leventje. Daarom geven wij graag een aantal tips en aanbevelingen mee:

Wijze van betaling

De facturen worden maandelijks opgemaakt (per uitzondering tweemaandelijks) en worden ofwel doorgemaild naar de ouders ofwel meegegeven met de kinderen.
Aan de ouders wordt gevraagd deze te controleren. Indien er sprake is van een misverstand, gelieve contact op te nemen met de klastitularis en het secretariaat (secretariaat.margaretaschool@sgsaeftinghe.be).

Op onze school kunt u kiezen uit volgende betalingsmogelijkheden :

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolregeling, kunt u contact nemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken gemaakt worden over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolregeling geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing.  Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Uiteindelijk zal een vordering van rechtswege op gang gezet worden.

Opvang

Opvang op school

U hebt er wellicht al van gehoord:
De morgen- en avondopvang kan fiscale voordelen opleveren. Voor eind april kan en moet de school een fiscaal attest uitschrijven. Die attesten worden opgemaakt voor die ouders van wie de kinderen in de opvang blijven. Maar om zoiets vlot te laten verlopen, maken we graag duidelijke afspraken.

Er is elke dag opvang voorzien:

We maken wel een uitzondering wat de studie betreft voor de leerlingen van het eerste leerjaar tijdens de maanden september en oktober. De studie start voor hen na de herfstvakantie. Deze leerlingen volgen tijdens deze maanden de gewone opvang bij de kleuters.  
Ook voor de leerlingen van het tweede leerjaar wordt er geen studie voorzien in september. Zij starten op in de studie vanaf oktober (of bij de start van de 5de week van het schooljaar). Ook zij volgen de gewone opvang tijdens deze periode.

De leerlingen van het vierde tot het zesde leerjaar moeten op maandag opgeven op welke dagen van de komende week ze in de studie/opvang zullen blijven. Dit moet de school in staat stellen de rijen op een degelijke manier te organiseren.

Omdat alle leerlingen uit de verschillende klassen van de lagere school niet evenveel huiswerk en lessen krijgen, werken we met gedifferentieerde studietijd. Zo zullen de leerlingen die klaar zijn met hun werk, de studie mogen verlaten om te gaan spelen in de avondopvang:

Indien de ouders de leerlingen niet hebben afgehaald uit de studie om 17.15u, sluiten deze leerlingen aan bij de kleuters in de gewone avondopvang.

We staan niet toe dat de leerlingen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de directeur èn/of de ouders, alleen naar huis vertrekken vanuit de studie/avond-opvang.
Gelieve daarom steeds een nota te schrijven in de agenda van uwkind indien hij/zij zelfstandig naar huis mag komen.

Voor de betaling gelden de volgende regels:

Het eerste kwartier van de avondopvang is gratis. Dat betekent dus dat wie op maandag of dinsdag zijn kind komt afhalen vóór 16.15u, of op donderdag of vrijdag vóór 15.45u, niets hoeft te betalen. Daarna wordt er per lopende minuut gewerkt. De kostprijs per uur bedraagt €2,50.
Alle namen van de kinderen, kleuters en lagere schoolleerlingen, worden bij aanvang van de opvang en studie ingescand. Het is dus zeer belangrijk dat u bij afhaling van uw kind naar de begeleid(st)er toestapt en uw kind laat uitscannen.

De rekeningen gebeuren elke keer op het einde van de maand.
De verantwoordelijken van de avondopvang staan in voor het vlot en correct bijhouden van de rekeningen. Mogen wij u dan ook vragen om de betaling niet uit te stellen als u een rekening gekregen hebt, deze te controleren en te betalen aub? Wat de betaling betreft, kan deze ofwel via domiciliëring, overschrijving of cash betaald worden.

Opvang buiten de school

"Hé, rijd je ook mee met onze Magrietmobiel?"

Onze school heeft een eigen busje, de Magrietmobiel. Hiermee brengen wij dagelijks onze peuters en kleuters naar het kinderdagverblijf ’t Bremhuisje (Bremlaan 37).
Een ervaren begeleidster staat in voor een ordevol en rustig verloop van het dagelijkse ‘reisje’.

Wanneer u gebruik wenst te maken van deze gratis dienst, dan moet u steeds:

Afzetten / ophalen

Knuffelstroken

De knuffelstroken hebben tot doel het afzetten en ophalen van onze kinderen te vergemakkelijken en dit op een veilige manier.
Het is zeer belangrijk dat de ouders zich aan de volgende regels houden:

Ophalen kinderen Parmentierlaan

Om de drukte in de ingang van onze school in de Parmentierlaan te vermijden en om de veiligheid van onze kinderen te garanderen bij het ophalen op het einde van de voor- en namiddag:

Als u uw kleuter(s) komt afhalen, hanteren wij volgende regel:

Zo zorgen we dat de ingang (met name de gang) van onze school vrij blijft, zodat de rijen met de kinderen van de lagere school en ook de fietsers de school gemakkelijker kunnen verlaten.
We vragen dan ook om niet meer in de gang te komen staan als u uw kind(eren) komt afhalen. Dit betekent natuurlijk niet dat u niet meer welkom zou zijn op onze school of geen vragen meer zou kunnen richten tot de leerkrachten of directie.

Eerste hulp bij...

Mijn kind is ziek

Neem telefonisch contact op met het secretariaat, ten laatste dezelfde ochtend.
Indien mogelijk is het gepast om de klasleerkracht en/of directie persoonlijk of via mail op de hoogte te stellen.
Tot en met drie opeenvolgende schooldagen kan u, zelf als ouder een briefje schrijven. U vindt hiervoor een document onder de rubriek ‘om af te drukken’ op de website.
Voor meer dan drie opeenvolgende schooldagen of na vier keer in een schooljaar gebruik gemaakt te hebben van bovenvermelde brief, is een doktersattest nodig.

Tijdens de schooluren naar de dokter

Voor dergelijke bezoeken gelden dezelfde regels als bij ziekte.

  1. Licht leerkracht/directie of secretariaat op voorhand in.
  2. De dag zelf ondertekent u een document (bij de klastitularis) waarin er staat dat u het kind ophaalt.
  3. Bij terugkeer of de dag erna legt u een doktersattest voor.

Te laat op school

Wie te laat komt in de afdeling Parmentierlaan, moet steeds begeleid worden door een volwassene tot aan de klas.
Er dient bij het binnenkomen van de afdeling een code ingevoerd te worden om de deur te openen. Het klavier hangt om veiligheidsredenen op ooghoogte van een volwassene.
Een leerplichtige kind zal steeds genoteerd worden als laat-komen voor het departement onderwijs.
Laatkomers in de afdeling Sportlaan melden zich op het secretariaat of bij de directie.
Bij veelvuldig laat-komen zullen wij het, in het belang van het kind, niet nalaten u als ouder aan te spreken.

Vroeger naar huis

Tracht de klastitularis/directie of het secretariaat op voorhand hierover te contacteren.
Op de dag zelf ondertekent u een document waarin u vermeldt dat u uw kind vroeger ophaalt.

Een ongeval op school

Heel wat personeelsleden behaalden hun attest als hulpverlener eerste hulp. De eerste zorgen zullen steeds toegediend worden aan uw kind.
Indien wij echter beslissen dat externe hulp nodig is, worden de ouders op de hoogte gesteld. In de meeste gevallen zal iemand van de school onmiddellijk met het kind vertrekken naar de dienst spoed van het plaatselijke ziekenhuis.
Bij een ongeval betaalt de schoolverzekering de onkosten indien het verzekeringspapier correct werd ingevuld.
Het verzekeringspapier zal steeds moeten ingevuld worden door de behandelende geneesheer. Dit document stelt de directeur in de mogelijkheid om een dossier te openen bij de verzekeringen op naam van uw kind.
Let wel: u dient wel zelf de nodige papieren verder in orde te brengen. Het gaat hierover rekeningen van de apotheek, dokter, extra verzorging, enz. Al deze rekeningen bundelt u en maakt u over aan de dienst van de verzekeringen nadat u een brief hebt ontvangen dat het dossier werd geopend.

Vroeger op vakantie

De directie kan leerlingen geen toestemming geven om buiten de vakantieperiode extra vakantiedagen op te nemen. Er zal steeds een dossier problematische afwezigheid opgemaakt en doorgestuurd worden  aan het CLB en het departement onderwijs.

Logopedie tijdens de schooluren

Wij helpen graag onze kinderen vooruit en daarvoor is er soms  externe hulpverlening nodig. Het is echter evenzeer belangrijk  dat alle leerlingen de nodige instructies meekrijgen van de taal- en rekenlessen. Deze worden hoofdzakelijk zo vroeg als mogelijk tijdens het dagverloop gegeven. Daarom staan wij geen logopedie toe voor 11.00u  in de voormiddag.
Er wordt enkel een uitzondering gemaakt voor kinderen die opgenomen zijn in een GON-begeleidingstraject.

Mijn kind heeft het moeilijk op school

Aarzel niet om ons aan te spreken. Blijven rondlopen met problemen of vragen, helpt niemand vooruit. Bij ernstige gevallen neemt u steeds contact op met de directeur.Bij andere bezorgdheden werkt u best in deze volgorde:

  1. Neem eerst contact op met de klasleerkracht. Dit kan ’s morgens of ’s middags aan de poort in de afdeling Parmentierlaan. In de afdeling Sportlaan wendt u zich het best naar het secretariaat.
  2. U kan een afspraak maken met de directeur of de zorgcoördinator.

Mijn kind wordt gepest

U neemt contact op met de klasleerkracht en/of zorgcoördinator.
Blijft het pesten aanslepen? Maak een afspraak bij de directeur.

Nuttige documenten

Hieronder vindt u een aantal documenten die u kan afdrukken om aan de klastitularis af te geven indien nodig.
Klik op het document hieronder dat u nodig heeft, print het af, en geef het ingevuld en ondertekend af aan de klastitularis.

Middageten

Kinderen die op school blijven over de middag kunnen ofwel:

In beide gevallen vragen wij dat ouders kenbaar maken wat ze verkiezen voor hun kind.
Over de middag worden alle leerlingen ingescand of ze warm eten of een broodmaaltijd nemen. Dit inscannen wordt de registratie voor de opmaak van de factuur.
De factuur wordt op het einde van de maand meegegeven met uw kind.

Praktisch hanteren wij volgende werkwijze:

Voor elke leerling (zowel kleuter als lager) wordt een A5-bestekmapje voorzien van voorgedrukte invulblaadjes. Dit mapje wordt telkens op woensdag meegegeven met de leerlingen (ook voor een vakantieperiode).
Elke ouder vult het briefje in en geeft het mapje terug mee naar school op donderdag of vrijdag. U dient hier kenbaar te maken of uw kind warm blijft eten of als het een broodmaaltijd meebrengt. Dit stelt ons in de gelegenheid om op vrijdag de totalen door te geven aan de traiteur van de leerlingen die warm blijven eten.

De middagmenu vindt u op deze pagina.

Wat indien uw kind ziek of afwezig was op woensdag?

U kan een warme maaltijd telefonisch doorgeven aan het secretariaat op donderdag of vrijdag.
Het is echter niet meer mogelijk om op maandag een maaltijd te reserveren omdat de aantallen dan reeds doorgegeven werden aan de traiteur. In dit geval zal u boterhammen dienen te voorzien voor uw kind.

Prijsberekening?

De prijsberekening kunt u terugvinden in het variabele gedeelte.
Zowel bij de warm- als de broodeters wordt er remgeld aangerekend ten bedrage van €0,50. Het bedrag dat u terugvindt in het variabele gedeelte is inclusief het remgeld. Het remgeld wordt opgenomen in het fiscaal attest dat rond de paasvakantie met uw kind meegegeven wordt. U dient het attest toe te voegen bij uw belastingaangifte.

Drank & Tutti Frutti

Versnapering en drankje tijdens de speeltijd in de Parmentierlaan

Dagelijks kunnen de kinderen 's morgens een flesje eco-fruitsap drinken (per semester te bestellen via de juf of meester). Wie geen eco-sap drinkt, mag zelf een flesje water (plat of spuit) meebrengen (drankbrickjes en blikjes worden NIET toegelaten). 's Namiddags mogen alle kinderen indien gewenst een flesje water meebrengen.
Ook mogen de leerlingen elke voor- en namiddag iets meebrengen om te eten (stuk fruit, droge koek (uit de verpakking halen en in een doosje stoppen a.u.b.)). We eten dit op tijdens de speeltijd. Woensdag is Tutti Frutti-dag en wordt er enkel fruit gegeten.

Ecosap

Hiervoor betaalt u per trimester.
Eco-fruitsap eerste trimester: ongeveer €30.

Tutti Frutti

Woensdag is Tutti Frutti-dag. Dat betekent dat de kinderen de woensdag tijdens de speeltijd een stuk fruit of een hiervoor geschikte groente (bv. wortel) eten. Koeken of andere zoetigheden zijn op woensdag niet toegelaten.
De kinderen kunnen in september inschrijven voor een "Tutti Frutti-abonnement": hiervoor betaalt u ongeveer €8 voor een heel schooljaar (32 weken). De Tutti Fruti-actie start begin oktober. Uiteraard is dit niet verplicht en mag u uw kind ook zelf een stuk fruit meegeven.

MOS

Mag ik mij eventjes voorstellen?

Ik ben Flor, de MOS-professor van de Sint-Margaretaschool!Je vindt mij overal als het over MOS gaat!

Vol enthousiasme stapten wij in het MOS-project en daar werken wij elke dag opnieuw aan.
MOS staat voor Milieuopvoeding Op School en dit wil zeggen dat we:

Binnen de MOS-educatie zijn er vijf thema’s.
Met de leerlingen nemen we de school onder de loep. We gaan na hoeveel WATER en ENERGIE  de school verbruikt, hoeveel AFVAL ze produceert, hoe GROEN de school is, en hoe het gesteld is met de MOBILITEIT van de kinderen en het personeel.

Stap voor stap proberen we de milieu-impact van al onze activiteiten te verminderen.

Een school die met MOS begint, is nooit meer dezelfde: iedereen is zich bewust van de milieuproblematiek en draagt zijn steentje bij!

Per schooljaar organiseren we verschillende MOS-activiteiten, zoals:

Lege batterijen en inktcartridges

Hebt u lege batterijen en inktcartridges? Breng ze gerust mee naar de school en deponeer ze in de daarvoor voorziene bakken (Sportlaan: in de gang bij de bureau; Parmentierlaan: in de gang bij het 1ste leerjaar). Niet alleen is sorteren goed voor het milieu, maar tevens kan de school op die manier punten sparen. Met die punten kunnen wij ons heel wat materiaal aanschaffen, gaande van knutselmateriaal tot sportbenodigdheden, dvd-spelers, enz.
U bent van uw lege batterijen en inktcartridges af, en de schooluitrusting kan op die manier uitgebreid worden, ten goede van alle kinderen!

(Opmerking: lege batterijen = enkel huishoudelijke batterijen. Géén fietsbatterijen!)

Moestuin

Veel scholen dromen van een moestuin … wel, wij hebben er één in de afdeling Sportlaan.
Via de schoolmoestuin laten we kinderen kennismaken met het wonderlijk proces van zaadje tot plantje.
De schoolmoestuin is dé plek voor nieuwe ervaringen en belevingen. Wroeten met de handen in de aarde, onkruid wieden, aardappelen rooien, … Het hoort er allemaal bij.
In de lente kweekt elk leerjaar, in zijn eigen mini-klastuin, zijn eigen groente. Hier worden de eerste stappen gezet om zaadjes te laten ontkiemen en te verplanten. De kinderen verzorgen dagelijks hun planten tot het moment is aangebroken om alles te verplanten in openlucht. Naast het kweken van groenten, bevinden zich ook verschillende fruitbomen, kruiden, insectenhuisjes, bijenhotels en kikkerpoelen in en naast de moestuin.

Goede doelen

Damiaanactie

Sinds 1964 zet de Damiaanactie zich in voor de minstbedeelden.
In meer dan 50 jaar heeft deze organisatie miljoenen lepra- en tbc-patiënten geholpen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. In 2006 kregen mer dan 285.000 zieken een behandeling. Wist u dat men met €40 het leven van een melaatse kan redden?
Elk schooljaar willen wij terug ons steentje bijdragen. De leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar luisteren in de loop van de eerste weken van januari naar het verhaal over de melaatsen, gebracht door een animator van de Damiaan-actie.
Als school, als mens, willen wij niet onverschillig staan tegenover het werk dat de Damiaanactie verricht. Wij kunnen een stuk van dat werk verderzetten door mee te doen. Iedere leerling kan zijn steentje bijdragen door een pakketje van 4 stiften te bestellen voor €6. Dit kan via de klastitularis. Het opgehaalde bedrag gaat integraal naar de Damiaanactie.
De school steunt naast de verkoop van de Damiaanstiftjes ook andere initiatieven. Zo hielpen wij mee aan de bouw van het sanitair Maxim Willemscomplex in Zuid-India.
Hartelijk dank voor uw medewerking en sympathie!

Oxfam

De leerlingen van het 6de leerjaar beheren een heus Oxfam-winkeltje! De kinderen leren wat "fair trade" is, en staan dan zelf in voor hun Oxfam-winkel tijdens de speeltijd.

Rode Neuzen actie

We steunen deze actie omdat we actief wensen mee te werken om initiatieven in de spotlight te zetten die kinderen en jongeren mentaal weerbaarder maken.

Verjaardagen

Kleuterafdeling

Wij zouden graag van elke verjaardag een feestje maken in de klas.
Daarom vragen wij u om geen individuele uitdeelzakjes meer mee te geven met uw kind, maar wel een klassikale traktatie (vb. een cake, een zak koekjes, fruit, worteltjes, enz.). Dit alles wordt dan in de klas opgegeten.
Er worden geen traktaties meer meegegeven naar huis. U kunt dit best vooraf afspreken met de juf. Mogen wij u ook met aandrang vragen om geen snoep mee te geven! Wij zullen ons jammer genoeg verplicht voelen om snoep en individuele traktaties weer mee te geven met de jarige. Ook voor de drankjes houden we het liever bij water.

Lagere afdeling

Voor uw kind is zijn/haar verjaardag een belangrijke dag! Het is ook wel leuk als dat eventjes in klas kan gevierd worden. Meestal brengen de kinderen dan een stukje taart of wat fruit mee (nooit snoep, … want dat mag niet).

Graag hadden we ook, volledig vrijblijvend natuurlijk, een ander alternatief willen voorstellen en dit in samenwerking met een boekhandel in Knokke. De titularis van uw kind heeft in die boekhandel een lijstje gelegd met boekjes die in de klasbibliotheek zouden passen. Als uw kind dan jarig is kan het een boek gaan kiezen en dit aan de klas cadeau doen. Zo wordt het aangename aan het nuttige gekoppeld. Nogmaals, dit is zeker zonder verplichtingen, … het leek ons gewoon een leuk idee! Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de leerkracht van uw kind.

Benodigdheden

Benodigdheden voor schooljaar 2021-2022

1ste leerjaar

2de leerjaar

3de leerjaar

4de leerjaar

5de leerjaar

6de leerjaar

Seesaw login